Titolo
Importo
Data stacco
Storico
69,000 EUR
03/06/2019
35,500 EUR
26/08/2019
0,063 EUR
29/07/2019
150,000 EUR
07/10/2019
150,000 EUR
05/08/2019
562,500 EUR
05/08/2019
M&c
0,620 EUR
10/08/2009