Titolo
Importo
Data stacco
Storico
69,000 EUR
03/06/2019
0,054 EUR
04/03/2019
200,000 EUR
11/02/2019
25,000 EUR
25/03/2019
37,500 EUR
18/03/2019
M&c
0,620 EUR
10/08/2009