Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,440 EUR
20/05/2019
0,300 EUR
08/07/2019
0,501 EUR
11/05/2020