Titolo
Importo
Data stacco
Storico
3,500 EUR
03/07/2019
0,900 EUR
15/04/2019
0,003 EUR
12/05/2014