Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,153 EUR
20/05/2019
2,450 EUR
15/04/2019
0,050 EUR
22/05/2019
0,062 EUR
23/04/2019
0,092 EUR
21/05/2018
2,375 EUR
04/03/2019
0,160 EUR
28/02/2019