Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,100 EUR
23/05/2016
0,150 EUR
11/05/2020
0,960 EUR
18/05/2020
0,025 EUR
20/05/2019
0,270 EUR
14/12/2020
0,630 EUR
14/03/2019
0,160 EUR
24/07/2020
Gpi
0,330 EUR
13/05/2019
0,030 EUR
20/05/2019