Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,090 EUR
29/11/2021
0,080 EUR
29/11/2021
0,035 EUR
10/07/2017
0,500 EUR
26/04/2021
0,100 EUR
22/03/2021
0,500 EUR
13/05/2019
0,080 EUR
12/07/2021
0,050 EUR
20/05/2019
0,010 EUR
28/06/2021
0,057 EUR
05/07/2021
Pagina 1 di 4