Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,130 EUR
08/05/2017
0,240 EUR
10/05/2017
0,100 EUR
29/05/2017
0,020 EUR
04/06/2007
0,498 EUR
08/05/2017