Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,330 EUR
07/05/2018
0,160 EUR
21/05/2018
0,060 EUR
21/05/2018
1,470 EUR
25/04/2017
0,280 EUR
07/05/2018
0,400 EUR
02/05/2017
2,060 EUR
11/05/2017
1,120 EUR
17/05/2017