Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,153 EUR
28/05/2018
0,100 EUR
30/04/2018
0,190 EUR
31/05/2018
0,054 EUR
07/05/2018
0,150 EUR
23/05/2018