Titolo
Importo
Data stacco
Storico
0,082 EUR
07/05/2018
1,900 EUR
10/05/2018
1,790 EUR
10/04/2018
0,095 EUR
18/06/2018